REGULAMIN

 

Rodzinny Maraton z Przygodami „RYŚ”2024

    ORGANIZATOR: Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Kątach Wrocławskich

    TERMIN: 08 czerwca 2024 roku

 Drużyny zgłaszają się  o godzinie wyznaczonej w komunikacie startowym

    MIEJSCE: Gmina Kąty Wrocławskie

    BIURO ZAWODÓW:  GOKiS, ul. Zwycięstwa 23 (parking przy scenie GOKIS)

REGULAMIN

  • POSTANOWIENIA OGÓLNE

    Rodzinny Maraton z Przygodami „Ryś”(zwany dalej Maratonem) jest marszobiegiem turystyczno-rekreacyjnym.

    Organizatorem rodzinnego maratonu „RYŚ” jest Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Kątach Wrocławskich

    Oficjalna strona imprezy: www.rys.gokiskwr.pl

  • CELE MARATONU

Głównymi celami Maratonu są:

    upowszechnienie kultury fizycznej i sportu,

    popularyzacja imprez na orientację jako formy aktywnego wypoczynku,

    sprawdzenie granic własnej wytrzymałości i odporności psychicznej,

    praktyczne potwierdzenie umiejętności posługiwania się kompasem i mapą w trudnych warunkach pogodowych

 

  • UCZESTNICTWO

 

Każda z drużyn zgłaszają się o godzinie wyznaczonej w komunikacie startowym

    Uczestnictwo w Maratonie jest dobrowolne.

    Zawodnicy startują wyłącznie w drużynach 3 – 5 osobowych.  Drużyny składają się z minimum jednej osoby dorosłej i minimum jednej osoby małoletniej. Przynależność do kategorii uzależniona od wieku najmłodszego zawodnika w drużynie. Istnieje możliwość zmiany kategorii na wyższą.

    Osoba dorosła w drużynie przejmuje całkowitą odpowiedzialność za osoby małoletnie.

    Do uczestnictwa w Maratonie dopuszcza się wyłącznie osoby posiadające dobry stan zdrowia, nie mające przeciwwskazań medycznych do uczestnictwa w Maratonie.

    Organizator nie zapewnia ubezpieczenia – każdy z uczestników powinien być ubezpieczony we własnym zakresie.

    Ilość miejsc w Rodzinnym Maratonie jest ograniczona i wynosi 130 osób (w zaokrągleniu do pełnej drużyny). Ostateczną decyzję o umieszczeniu drużyny na liście startowej podejmuje Organizator.

  • FORMA MARATONU, KLASYFIKACJA, KATEGORIE SPORTOWE

    Nadrzędnym celem Maratonu w czasie jego trwania jest zdobycie wszystkich punktów kontrolnych i dotarcie do Mety w określonym limicie czasowym.

    Limit czasowy dla Uczestników to 4 godziny.

    Uczestnicy w trakcie Maratonu sami regulują czas na przerwy i odpoczynek. Czas ten wliczany jest w czas przebycia trasy.

    Długość trasy do pokonania przez startujących uczestników: dla kategorii

ŻBIK -ok. 12 km,          PARDEL – ok. 12 km,      RYŚ- ok.12 km

    Na trasie Maratonu będą znajdowały się punkty kontrolne

    PK znajdujące się w terenie będą specjalnie oznaczone.

    Do udziału w Maratonie uprawnia drużynę karta startowa. Na karcie startowej zostanie określony porządek w jakim należy zdobywać kolejne PK. Za zgubienie karty przyznawane będą kary czasowe. Na karcie startowej zaznaczane będą zdobyte PK (czas przybycia, indywidualny znak danego PK).

    Warunkiem potwierdzenia obecności na PK jest perforacja/podpis/pieczęć w odpowiednim polu na karcie startowej odpowiadającemu danemu PK oraz wpisanie na kartę startową godziny dotarcia do PK.

    Drużyna występuje w określonym wcześniej składzie, aż do ukończenia Maratonu. Zdobycie PK lub ukończenie Maratonu w niepełnym składzie skutkować będzie karami czasowymi.

     Uczestnicy startują w ustalonych przez Organizatorów odstępach czasowych.

    Godzina startu drużyny określona jest według listy startowej (umieszczonej na stronie internetowej Maratonu). Każda z drużyn musi stawić się w biurze zawodów minimum 45 minut wcześniej od wyznaczonej godziny startu! Nie ma możliwości startu jeżeli drużyna stawi się po wyznaczonym czasie.

    W Punkcie Startu drużyna otrzyma mapę z zaznaczonymi PK i krótkim ich opisem (np. strzelnica, skrzyżowanie dróg itp.). Zabronione jest korzystanie z map innych, niż dostarczone przez Organizatora (posiadanie innej mapy grozi dyskwalifikacją).

    Warunkiem sklasyfikowania drużyny jest odnalezienie i potwierdzenie minimum dwóch PK.

    Klasyfikacja drużyny będzie wynikała w pierwszej kolejności z ilości zdobytych PK, a następnie z czasu potrzebnego na przebycie trasy.

    Klasyfikacja Uczestników będzie prowadzona w trzech kategoriach:  Żbik – 6-9 lat,  Pardel – 10-13 –lat,  Ryś – 14-17 lat.  Przynależność do kategorii uzależniona jest od wieku najmłodszego zawodnika w drużynie. Istnieje możliwość wyboru wyższej kategorii. O zmianie kategorii na wyższą należy poinformować organizatora co najmniej 30 minut przed wyznaczonym czasem startu drużyny. Istnieje możliwość uczestnictwa osoby młodszej poniżej 7 roku życia tylko z prawnym opiekunem.

  • ZGŁOSZENIA, REZYGNACJA

    Warunkiem uczestnictwa w Maratonie jest zgłoszenie Uczestników drogą mailową na adres: hala@gokiskwr.pl  oraz uiszczenie opłaty w wysokości 80 zł od drużyny na konto GOKiS:

26 9574 0005 2001 0000 0680 0001 z dopiskiem ,, Ryś Rodzinny” najpóźniej do dnia  29 maja 2024r do godziny 23.59.

  Wymagane dane zgłoszeniowe to: – imiona i nazwiska oraz wiek członków drużyny – nazwa zespołu – miejscowość pochodzenia, telefon kontaktowy do kapitana drużyny, kategoria.

    Wysłanie w/w danych osobowych i uiszczenie opłaty startowej jest potwierdzeniem zgłoszenia uczestnictwa drużyny i wiąże się z wpisaniem na listę startową. W Bazie Maratonu nastąpi rozdanie pakietów startowych oraz podpisanie Oświadczenia

    W trakcie zapisów zabronione jest wprowadzanie danych osób fikcyjnych lub osób trzecich. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji danych przesłanych przez Uczestników.

    W przypadku gdy Maraton zostanie odwołany z winy Organizatora, Organizator zwróci Uczestnikom uiszczoną kwotę wpisowego. Straty powstałe u Uczestników, w wyniku zaistnienia takiej sytuacji nie będą pokrywane.

    Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia bez podania jej przyczyny.

  • ZASADY WSPÓŁZAWODNICTWA

    Zabronione jest korzystanie z urządzeń GPS (Uczestnicy mogą posiadać przy sobie telefony/smartfony z modułem GPS, ale korzystanie z nich będzie skutkować dyskwalifikacją). Dopuszczalne jest posiadanie trackerów GPS (bez ekranu) w celu zapisania trasy.

    Zabronione jest korzystanie z pomocy osób trzecich oraz poruszanie się środkami lokomocji.

    Zabrania się używania rowerów, wózków, nartorolek, desek skatebordowych  lub innych podobnych urządzeń ułatwiających przemieszczanie się.

    Uczestników w czasie trwania Maratonu obowiązuje zakaz spożywania alkoholu oraz środków odurzających.

  • RUCH DROGOWY I OCHRONA ŚRODOWISKA NATURALNEGO

    Uczestnicy w czasie trwania Maratonu winni nosić elementy odblaskowe, które poprawią ich widoczność (kamizelki odblaskowe zapewnia Organizator).

    Podczas poruszania się po drogach publicznych należy stosować się do przepisów ruchu drogowego.

    Obowiązuje zakaz poruszania się po nasypach kolejowych i torach.

Podczas przekraczania przejazdów kolejowych należy zachować szczególną ostrożność.

    Obowiązuje zakaz rozpalania i palenia ognisk na terenach leśnych, poruszania się po uprawach rolnych, szkółkach leśnych i terenach prywatnych. Za szkody wyrządzone Uczestnikom przez osoby trzecie, jak i odwrotnie, Organizator nie odpowiada.

    Uczestnicy mogą poruszać się po ścieżkach do tego celu wyznaczonych.

Za skutki naruszenia przepisów Kodeksu Drogowego i innych przepisów prawa, Uczestnik odpowiada osobiście.

    Uczestnicy nie mogą zanieczyszczać terenu i pozostawiać śmieci na trasie. Istnieje możliwość zdawania śmieci na poszczególnych PK.

  • DANE OSOBOWE, WIZERUNEK, KORESPONDENCJA

    Uczestnicy Maratonu wyrażają zgodę na publiczne ogłoszenie wyników wraz ze swoimi danymi osobowymi w postaci imienia, nazwiska, miejscowości i nazwy drużyny podanych w zgłoszeniu.

    Startując w Maratonie Uczestnicy wyrażają zgodę na publikację swojego wizerunku oraz imienia i nazwiska, w relacjach z rajdu zamieszczonych w mediach oraz materiałach promocyjnych Organizatora i Patronów, a także wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych na potrzeby innych imprez, rajdów i maratonów, jak również na ich gromadzenie w bazie danych Organizatora, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz. 926 z późn. zm.). Uczestnikom oprócz nagród nie przysługują żadne dalsze gratyfikacje, w szczególności wynagrodzenie z tytułu wykorzystania wizerunku, wypowiedzi i danych osobowych.

    Uczestnicy Maratonu wyrażają zgodę na otrzymywanie korespondencji drogą elektroniczną i udostępniają w tym celu swój adres e-mail zgodnie z Ustawą z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. nr 144, poz. 1204).

    Uczestnicy Maratonu wyrażają zgodę na przeniesienie autorskich praw majątkowych do wizerunku i wypowiedzi dla prasy, radia i telewizji utrwalonego poprzez dokumentację prasową, fotograficzną i filmową obejmuje wszystkie pola eksploatacji wymienione w art. 50 Ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. nr 80 poz. 904 z późniejszymi zmianami) w tym m.in.: utrwalania jakąkolwiek techniką, w tym m.in.: drukiem, na kliszy fotograficznej, na taśmie magnetycznej, na dyskietce, cyfrowo, zwielokrotniania jakąkolwiek techniką, w tym m.in.: drukiem, na kliszy fotograficznej, na taśmie magnetycznej, na dyskietce, cyfrowo, wprowadzania do obrotu, wprowadzania do pamięci komputera oraz do sieci komputerowej i/lub multimedialnej, publicznego udostępniania wizerunku w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (m.in.: udostępniania w Internecie i Intranecie), wystawiania, wyświetlania, użyczania i/lub najmu, dzierżawy, nadawania za pomocą wizji i/lub fonii przewodowej oraz bezprzewodowej przez stację naziemną, nadawania za pośrednictwem satelity, równoczesnego i integralnego nadawania (reemitowania) i następuje na czas nieograniczony zarówno czasowo jak i terytorialnie tzn. odnosi się zarówno do terytorium Polski jak i do terytoriów wszystkich innych państw.

  • ŚWIADCZENIA, PAKIET STARTOWY, NIEZBĘDNE WYPOSAŻENIE

    Organizator w trakcie trwania Maratonu zapewnia: – stacjonarny punkt medyczny, – ciepły posiłek na Mecie Maratonu, – opracowaną trasę Maratonu wraz z obsługą PK znajdującą się na trasie, – kamizelka odblaskowa z logiem RYSIA, – pakiet startowy.

    W skład pakietu startowego wchodzą: – mapa poglądowa, – karta startowa, – pozostałe materiały startowe.

    Wyposażenie obowiązkowe to: – kompas, – telefon komórkowy, – dokument potwierdzający tożsamość/legitymacja szkolna.

    Wyposażenie opcjonalne to: – przyrządy do pisania (w miarę możliwości odporne na działanie wody), – apteczka pierwszej pomocy, – zapasowe baterie, – dodatkowe ubrania na wypadek nagłego pogorszenia się warunków atmosferycznych (np. kurtka gore-tex, pałatka itp.), – dobre, sprawdzone i wygodne buty z wkładką/membraną (np. typu gore-tex, vibram) lub dobrze zaimpregnowane obuwie innego typu, – skarpetki (bielizna na zmianę), – ciepła bluza typu polar, – rękawiczki i czapka, – prowiant (np. batony, czekolada, kaloryczna żywność itp.), – woda i napoje (np. termos z ciepłą herbatą/kawą, camelbak, manierka itp.).

  • POSTANOWIENIA KOŃCOWE

    Biuro Maratonu będzie czynne w dniu Maratonu od 8:00 do momentu zakończenia imprezy.

    Każdego z Uczestników obowiązuje bezwzględne i obowiązkowe odmeldowanie się po zakończeniu Maratonu lub opuszczeniu go z innych przyczyn. Jest to podyktowane względami bezpieczeństwa. Nie odmeldowanie się drużyny lub Uczestnika może grozić obciążeniem kosztami akcji poszukiwawczej. Uczestnicy mogą się odmeldować w następujący sposób: – w Bazie Maratonu, – na Mecie (ukończenie Maratonu), – telefonicznie (np. zejście z trasy bez przybycia do Bazy Maratonu) – numer telefonu do Organizatora znajduje się na karcie startowej.

    Organizator nie zapewnia transportu dla Uczestników, którzy rezygnują z kontynuowania Maratonu. W miarę możliwości Organizatorzy mogą przewieźć uczestników do Bazy Maratonu. Czas oczekiwania na transport może być jednak bardzo długi.

    Wszyscy Uczestnicy zobowiązani są do posiadana i okazywania, na wezwanie Organizatorów i innych uprawnionych Służb, ważnego dokumentu potwierdzającego tożsamość.

    Drogi wyznaczone przez Organizatora są sprawdzone pod względem bezpieczeństwa jednak na trasach Rajdu mogą występować strome podejścia, zejścia i inne niebezpieczne warunki terenowe. Bezpieczne pokonanie tychże odcinków trasy leży w gestii Uczestników, którzy sami biorą odpowiedzialność za podejmowane decyzje odnośnie pokonania tychże odcinków.

    W razie problemów zdrowotnych utrudniających lub uniemożliwiających udział w rajdzie, Uczestnik ma obowiązek zgłosić to drogą mailową lub w Bazie Maratonu, przed rozpoczęciem imprezy. W uzasadnionych wypadkach Organizator lub obsługa medyczna ma prawo odmówić udziału w Maratonie.

    Organizator ma prawo wycofać Uczestnika Maratonu z trasy, w przypadku stwierdzenia niezdolności do kontynuowania wysiłku fizycznego oraz w przypadku stwierdzenia złamania przepisów niniejszego Regulaminu.

    Organizator oraz wszystkie osoby działające w jego imieniu lub z jego upoważnienia związane z przeprowadzeniem i organizacją Maratonu nie ponoszą odpowiedzialności za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe uczestników, które wystąpią przed, w trakcie lub po Maratonie.

    W razie wypadku lub powstałej szkody związanej z Maratonem Uczestnicy nie mogą występować z roszczeniami odszkodowawczymi wobec Organizatora, osób działających w jego imieniu lub z jego upoważnienia, związanymi z przeprowadzeniem i organizacją Maratonu.

    Uczestnicy oświadczają, że wszystkie dane personalne i dane dotyczące stanu zdrowia wpisane przez nich do Oświadczenia są kompletne i zgodne z prawdą.

    Uczestnicy zobowiązują się do przestrzegania zarządzeń i poleceń ze strony służb porządkowych Organizatora w czasie trwania Maratonu.

    Nieznajomość Regulaminu Maratonu i jego nieprzestrzeganie nie będą uznawane przez Organizatora jako podstawa do jakichkolwiek roszczeń lub protestów ze strony Uczestnika lub osób trzecich. Podpis Uczestnika na Oświadczeniu potwierdza zapoznanie się z warunkami Regulaminu oraz stanowi deklarację jego przestrzegania.

    Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. W takim przypadku Uczestnicy Maratonu zostaną poinformowani o zaistniałym fakcie najpóźniej w dniu imprezy (przed jej rozpoczęciem).

    Ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatorów. W sprawach spornych decyzja Organizatorów jest decyzją ostateczną.

    Całkowita dyskwalifikacja następuje w przypadku: – użycia mapy innej niż dostarczona przez Organizatora, – odnalezienia i potwierdzenia mniej niż dwóch PK, – użycia nawigacji GPS (z wyjątkiem trackerów bez wyświetlacza służących do zapisania przebytej trasy), – spożywania przez uczestników alkoholu lub zażywania środków odurzających, – korzystania z pomocy osób trzecich i poruszania się środkami lokomocji na trasie Maratonu, – interwencji Organizatora (dowiezienie drużyny z trasy do Bazy Maratonu, – nieprzestrzegania zapisów niniejszego Regulaminu.